Розділи

Сайт МОНУ

Авторизація

ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТУ

ІНФОРМАЦІЯ СТУДЕНТУ

ІНФОРМАЦІЯ ВИПУСКНИКУ

ТК ДДТУ » Концепція розвитку ТК ДДТУ на 2013-2018 р.р.

Концепція розвитку ТК ДДТУ на 2013-2018 р.р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 Технологічний коледж

Дніпровського державного технічного університету

 

Концепція

розвитку ТК ДДТУ на 2013-2018 р.р.

 

Сучасний навчальний заклад це механізм, який складається з підрозділів з багатогранною мережею взаємозв'язків. Успішна робота цього механізму залежить від того, яким чином оптимізовані ці зв'язки, на скільки синхронно і гармонійно працюють кожна його складова. Робота освітнього закладу має ту специфіку, що вихідним продуктом діяльності  є  в тій чи іншій мірі сформована особистість, фахівець, який повинен бути спроможним самостійно адаптуватись до сучасних умов і вимог відповідної сфери діяльності. Управління освітнім закладом є дуже складним процесом соціально-психологічного характеру і тому потребує зваженого і обґрунтованого підходу при прийнятті тих чи інших управлінських рішень.

Концепція розвитку Технологічного коледжу Дніпровського державного технічного університету (ТК ДДТУ) є документом, який визначає цілі та засоби їх досягнення у діяльності ТК ДДТУ на період 2013-2018 р.р.

Концепція містить мету та основні напрямки діяльності ТК ДДТУ. Концепцію розроблено згідно з загальнодержавними підходами до визначення шляхів розвитку вищої освіти для вузів І-ІІ рівня акредитації.

Згідно з даною концепцією розробляються плани роботи на черговий навчальний рік.

Дана концепція окреслює в певній мірі напрями розвитку кожної складової частини коледжу та налагодження зв'язків між ними, спираючись на основні цілі і задачі ТК ДДТУ.

Пріоритетом у діяльності ТК ДДТУ є розвиток творчої активності викладачів і студентів, що спирається на новітні технології процесу навчання.

Основні цілі і задачі ТК ДДТУ:

  • Якісна підготовка фахівців за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності.
  • Виконання державного замовлення на підготовку спеціалістів.
  • Формування висококваліфікованого творчого викладацького складу.
  • Створення умов для постійного підвищення рівня кваліфікації викладацького складу.
  • Створення умов для реалізації потенційних можливостей студентів і викладачів.
  • Створення сучасних умов організації навчального процесу, роботи та побуту студентів, викладачів та працівників ТК ДДТУ.
  • Розвиток матеріально-технічної бази у відповідності до сучасних вимог.
  • Створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості.
  • Удосконалення взаємодії з ДДТУ та іншими навчальними закладами усіх рівнів акредитації.

Реалізація основних цілей і задач здійснюється внаслідок роботи у відповідних напрямках діяльності коледжу. Кожний напрямок діяльності має своє певне коло завдань.

Стратегічне прогнозування та удосконалення системи управління.

На перші позиції сьогодні виходить робота з організації стратегічного прогнозування. Стратегія розвитку коледжу повинна базуватися на основі проведення маркетингових досліджень ринку праці та постійного моніторингу ринку освітянських послуг, на вивченні сучасного досвіду та передових освітянських технологій і застосуванні їх у повсякденній роботі.

Для роботи в цьому напрямі  необхідно створити постійно діючу групу досвідчених фахівців коледжу.

Пріоритетним у роботи колективу коледжу повинно стати удосконалення системи управління.

Об'єктом управління є процес взаємодії усіх складових частин навчального закладу.

Завданням управління є оптимізація процесу взаємодії підрозділів навчального закладу з метою забезпечення конкурентоспроможності коледжу та його випускників відповідно на ринку освітянських послуг та на ринку праці.

Основою цієї роботи повинні слугувати нові технології роботи у інформаційному полі. Нові технології потребують відповідної кваліфікації. А це в свою чергу замикається на спроможності працівників сприймати нові форми роботи, вчитись працювати у інформаційному полі, що досить швидко змінюється, адекватно реагувати на ці зміни. Таким чином, незалежно від посади, рангу працівника, на перший план виходить його здатність швидко адаптуватись до нових вимог часу.

Ми підійшли впритул, до необхідності створення автоматизованої системи управління нашим навчальним закладом, що і є основним завданням на наступні п'ять років.

Кадрова політика

Наступний напрям роботи тісно пов'язаний з попереднім і стосується системи підбору, підготовки та удосконалення кадрів.  Необхідно спрямувати зусилля на  створення умов для професійного удосконалення співробітників, одним з варіантів мотивації само удосконалення є введення в дію рейтингової оцінки діяльності співробітників коледжу. Працювати над забезпеченням взаємозамінності спеціалістів, тобто кожна посадова особа повинна працювати над підготовкою резерву працівників, вести наставницьку діяльність. Для цього необхідно не формально, а зважено підійти до створення резерву на керівні посади коледжу. 

Важливою складовою підвищення рівня кваліфікації викладацького складу коледжу є дослідницька наукова або науково-методична робота. Необхідно вибудувати роботу в цьому напрямку так, щоб викладачі були зацікавлені брати участь в такій роботі, приймати участь у конференціях, публікувати статті, методичні посібники, підручники, готувати студентів до олімпіад.

Фінансово-господарська діяльність

Головним завданням фінансово-господарської діяльності є виконання бюджету ТК ДДТУ, планове, зважене управління витратною частиною бюджету, пошук шляхів економії коштів та збільшення розмірів спеціального фонду. Одним з напрямів поповнення бюджету, а саме спеціального фонду, може бути створення навчально-виробничих майстерень, виробництв в стінах коледжу для суміщення навчання з виробничою діяльністю.

Напрям діяльності, який потребує постійної уваги - це матеріально-технічного розвиток та життєзабезпечення коледжу. Створення комфортного навколишнього середовища для кожного співробітника і студента, виходячи з сучасних потреб та вимог до умов праці і відпочинку. На наступний період актуальними залишаються задачі насичення новою технікою, підтримання на належному рівня дієздатність усіх систем забезпечення нормального функціонування коледжу. Одною з нагальних задач є приведення до сучасних вимог спортивних споруд та актових зал коледжу.

Важливим чинником у створенні сучасних умов праці є інформатизація та впровадження новітніх технологій. В цьому напряму діяльності коледжу потрібно постійно нарощувати кількість комп'ютерної техніки, досягнути забезпеченості ПК робочих місць співробітників та збільшення ПК до 15 на 100 студентів, створювати мультимедійні комплекси для оснащення аудиторій. Необхідним є удосконалення локальної комп'ютерної мережі, що дасть змогу, за наявності Інтернету, кожному співробітнику і студенту користуватись сучасними засобами отримання інформації.

Удосконалення навчального процесу.

 Важливим чинником навчальній роботі є удосконалення навчального процесу з урахуванням сучасних життєвих реалій, постійний контроль та підвищення якості навчання, впровадження нових навчальних технологій. Задача на наступні п'ять років удосконалювати кредитно-модульну систему, перейти до її автоматизації. Розглянути, в рамках удосконалення роботи за заочною формою навчання, запровадження елементів дистанційного навчання. Нарешті за наступні п'ять років необхідно наповнити змістом назву коледж, тобто ліцензувати дві-три спеціальності за рівнем підготовки бакалаврів.

У роботі по збереженню контингенту головним завданням є удосконалення існуючих та пошук нових форм профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії, роботи спрямованої на рекламу ТК ДДТУ для стабільного притоку молоді на навчання до ТК. Ця робота не замикається тільки на забезпеченні прийому до коледжу. Вона полягає і в тому, щоб сприяти випускникам знайти свій шлях, знайти місце роботи. Сьогодні ця робота зосереджується у ВНЗ. Тому необхідно удосконалювати роботу з підприємствами, щодо проведення практик та наступного працевлаштування наших випускників. Важливим елементом тут є і продовження навчання випускниками в ДДТУ чи інших ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Виходячи з цих задач, необхідно ініціювати в університеті створення структури, яка б займалась взаємодією з центром зайнятості, з підприємствами для сприяння випускникові планувати його кар'єру.

Розвиток особистості студента

Важливим є напрямок роботи спрямованої на виховання, укріплення здоров'я студентів, заняття їх спортом, організації вільного часу. Необхідно, щоб кожний студент виходячи з стін навчального закладу був, перш за все, підготовленим до повсякденної дійсності, мав впевненість у поглядах на навколишній світ, займав активну життєву позицію, був патріотом своєї великої і малої Батьківщини, розумів необхідність збереження власного здоров'я через заняття спортом.

Важливим чинником в цій роботі є розвиток самостійності молоді, що навчається. Це  в коледжі досягається через систему студентського самоврядування. Вдосконалення цієї роботи є головною повсякденною задачею. Залучення студентського парламенту до профорієнтаційної роботи та роботи по працевлаштуванню випускників ї одним з найважливіших напрямків роботи з молоддю.

Підготовка студентства до самостійного подальшого життя, до необхідності в певних ситуаціях з повною відповідальністю виконувати ті чи інші виробничі, суспільні або керівні функції - це є головною метою всієї роботи коледжу

 

 

Затверджено Педагогічною радою ТК ДДТУ

Протокол №5 від 26.01.2013